Командни параметри на Склад Pro и СкладPro Light

Командни параметри

Продуктите на Microinvest имат набор от параметри, които се подават през командния ред. Тези параметри изменят работата на продуктите, решават определени задачи за поведението на продуктите, добавяне на съвместимост или други особености. Следва списък на параметрите, които се поддържат от програмите.

Параметрите могат да се подреждат в произволен ред и последователност, както да се комбинират един с друг.

 

Microinvest Склад Pro

Следва списък на параметрите, които се поддържат от Microinvest Склад Pro и които модифицират работата на програмата:

 • /NoLogo – този параметър изключва началния екран с лого на продукта при стартиране на продукта. Той се използва при работа с терминален сървър и сравнително бавна връзка, когато логото при стартиране забавя влизането в програмата;

 

 • /EnableInstanceCheck – този параметър включва проверка за едно единствено работещо копие на програмата. Когато този параметър се добави става невъзможно на един компютър да се стартират две отделни копия на Microinvest Склад Pro;

 

 • /DisableServiceDataBase – този параметър забранява създаването на сервизна база данни. Ако няма връзка към текущата база данни, програмата прекратява своята работа;

 

 • /DisableTimeOut – параметърът задава TimeOut от 30 минути за работа със сървъра. Използва се при конверсия на огромни бази от данни, когато сървърът не успява да приключи за по-кратко време;

 

 • /Config0 до /Config9 – създава различни конфигурации (от 0 до 9) и всяка конфигурация има собствена настройка;

 

 • /FiscalDeviceMode – този параметър променя начина на изчисляване и закръгляване на сумите в програмата, за да са синхронни с тези при печат на касова бележка;

 

 • /RoundUp – този параметър закръглява цените на продуктите при формирането на цената в производство.

 

Microinvest Склад Pro Light

Следва списък на параметрите, които се поддържат от Microinvest Склад Pro Light и които модифицират работата на програмата:

 

 • /Rest – стандартен параметър, който активира ресторантски режим. Без този параметър програмата се стартира в търговски режим;

 

 • /AutoRefresh – включва автоматично опресняване на количествата на стоките. При наличие на този параметър програмата прави постоянно запитване за нови стоки, изменение на цени и количества. Като цяло използването на този параметър започва силно да натоварва работата по мрежата, появява се огромен трафик и трябва да се използва много внимателно;

 

 • /CheckConnection – параметър, който включва постоянна проверка на връзката към базата от данни. Във включено състояние програмата тества връзката към базата и при проблем във връзката веднага извежда съобщение. Параметърът се използва при нестабилни мрежи, неговото включване натоварва мрежовия трафик с непрекъсната проверка до базата;

 

 • /NoError – параметър, който изключва проверките за грешка от периферните (фискални, кухненски принтери, везни) устройства и продължава работа на продукта без съобщение. Параметърът е подходящ за употреба тогава, когато устройствата работят нестабилно и прекъсват работата на операторите;

 

 • /PortMon – включването на този параметър активира вътрешен монитор на портовете, който съхранява всички данни, изпратени или получени от периферните устройства. Чрез този параметър се проследява трафика на COM портовете и могат да се диагностицират евентуални проблеми в комуникацията;

 

 • /StopExplorer – активира специален режим на програмата, при който се спира Windows Explorer докато работи Microinvest Склад Pro Light. По този начин, когато устройството е бавно, се спестяват системни ресурси и продуктът работи по-бързо. Параметърът трябва да се използва с особено внимание, защото има системно действие и влияе върху цялата система. Този параметър е оптимизиран за системи Меркурий 150.02;

 

 • /Fiscal – параметър, който модифицира справките в Microinvest Склад Pro Light. Когато е включен в справките се появяват единствено данните, които са отразени през фискалните устройства;

 

 • /ToKitchenPrinter – печат на нефискален бон при избор на приключване 'Остава като задължение' с зададен команден параметър и Печат на нефискални(служебни) бележки само към кухненски принтер;

 

 • /OnePositionBON – добавен параметър за активиране на печат на бон с една позиция;

 

 • /PrintBankPaymentBon – команден параметър за печат на касова бележка при плащане по банков път;

 

 • /Tray – възможност за работа на програмата само като сървър за печат, появява се икона в Tray на системата;

 

 • /NoOrdersCheck – не прави проверка за едновременно приключване на една и съща поръчка;

 

 • /NoPartnersSort – спира подреждането на партньорите по честота на използване;

 

 • /AutoProductionOff – параметър, който изключва автоматичното производство на текущото работно място;

 

 • /FastBarcodeDetection – ускорява разпознаването на баркодовете. Изключва разпознаване на партиди и други специфични данни в баркода;

 

 • /Config0 до Config9 – създава различни конфигурации (от 0 до 9) и всяка конфигурация има собствена настройка;

 

 • /Local – параметър, който модифицира работата на продукта и той активира вътрешна система за превод на прозорците и функциите. Този параметър се използва при локализация или корекция на превода на продукта на друг език от съответния преводач.

Особености

Параметрите от командния ред могат да се изпълняват непосредствено чрез команда Start или да се поставят в командния ред на съответната икона, която стартира продукта. Microinvest препоръчва внимателна употреба на тези параметри, защото те променят поведението на цялата програма и понякога това е опасно за използване. Като цяло, тези параметри трябва да се използват в краен случай, когато стандартните средства за решаване на определен проблем не са способни да помогнат.

Positive SSL Wildcard